Przekrycia dachowe, biofiltry

Przekrycia dachowe

Przekrycia dachowe przeznaczone są do hermetyzacji zbiorników żelbetowych oraz stalowych w celu ograniczenia przestrzeni, do której następuje emisja zanieczyszczeń gazowych lub aerozoli bakteryjnych emitowanych do powietrza w skutek zachodzących w zbiornikach procesów technologicznych.

 

Przekrycia dachowe wykonujemy z laminatu poliestrowo szklanego LPS. Dzięki odpowiednio dobranym przez nas surowcom do wytworzenia kompozytu powłoka laminatu charakteryzuje się długotrwałą odpornością na agresywne środowisko wewnątrz hermetyzowanego zbiornika oraz promieniowanie UV.

 

Najważniejsze zalety przekryć dachowych:

  • niska waga własna
  • swobodny wybór kształtów architektonicznych
  • brak konieczności odtwarzania powłok ochronnych
  • możliwość demontażu

 

Konstrukcja przekrycia składa się z elementów powłokowych. Poszczególne elementy przekrycia połączone są ze sobą zakładkowo przy zastosowaniu połączeń śrubowych wykonanych ze stali A4 (316 wg. AISI) wraz z uszczelnieniem z chemoodpornej gumy EPDM. W zależności od potrzeb przekrycie może zostać wykonane wraz z izolacją termiczną poprzez laminowanie w strukturę przekrycia piany PUR. Kompletne przekrycie dachowe wyposażone jest w okapnik, włazy rewizyjne, czerpnie dachowe oraz króćce przyłączeniowe do instalacji wentylacji. Elementy przekrycia mogą zostać wykonane w dowolnej kolorystyce według palety RAL oraz mogą zostać pokryte grysem antypoślizgowym.

 

Przekrycia są projektowane, wytwarzane oraz montowane zgodnie z postanowieniami Aprobaty Technicznej IOŚ – PIB Nr AT/2016-08-0108/A4 oraz posiadanym Certyfikatem Nr NC-2384 potwierdzającym spełnienie wymogów norm ISO 9001:2008 oraz PN-N-18001:2004.

Wymiernym efektem hermetyzacji jest poprawa jakości środowiska i życia okolicznych mieszkańców poprzez znaczne zmniejszenie uciążliwości zapachowej oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza.

Biofiltry

Biofiltry służą do oczyszczania powietrza z instalacji działających w sposób ciągły zapewniając nieprzerwaną dystrybucje zanieczyszczonego powietrza do urządzenia. W większości przypadków biofiltry stosujemy w celu oczyszczania powietrza z komunalnych i zakładowych oczyszczalni ścieków, zakładów przeróbki osadu, kompostowni oraz sortowni odpadów komunalnych, jak również powietrza z procesów produkcyjnych.
Rodzaje związków jakie są usuwane dzięki tej metodzie: związki organiczne (np. LZO), związki nieorganiczne (np. siarkowodór, amoniak, merkaptany).
Eliminacja (usuwanie) zanieczyszczeń powietrza odbywa się na drodze ich rozkładu na skutek aktywności życiowej bakterii zaszczepionej w materiale filtracyjnym biomasie. Jest to jedyna metoda eliminacji szkodliwych zanieczyszczeń z powietrza poprzez ich rozkład tlenowy. Wszystkie inne metody oczyszczania powietrza oparte są na zasadzie przeniesienia zanieczyszczeń w niezmienionej postaci do cieczy lub złoża sorpcyjnego.

 

Zalety procesowe:

  • możliwość oczyszczania związków zanieczyszczających powietrze o bardzo wysokiej oraz niskiej koncentracji
  • wysoka skuteczność oczyszczania powietrza w całym deklarowanym okresie gwarancji,
  • relatywnie niskie koszty eksploatacji w porównaniu do innych metod oczyszczania powietrza.

Zalety użytkowe:

  • wszystkie dobrane elementy, podzespoły oraz obudowa biofiltra wykonane są z materiałów odpornych na promieniowanie UV, oddziaływanie atmosfery, oddziaływanie związków zanieczyszczających powietrze i ich skroplin. W standardowym wykonaniu obudowa biofiltra wykonana jest z laminatu poliestrowo szklanego z odpowiednio dobranych surowców gwarantujących długotrwałą odporność na warunki eksploatacji i trwałość konstrukcyjną powyżej 20 lat.
  • zużyty materiał filtracyjny nie jest odpadem niebezpiecznym w rozumieniu ustawy o odpadach.

 

Zastosowanie naszych urządzeń do oczyszczania powietrza gwarantuje spełnienie kryteriów oddziaływania na środowisko określonych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dz. U. Nr 16, Poz.87, co oznacza, że zastosowanie naszych urządzeń ograniczy negatywne oddziaływanie zakładu do granic terenu, do której posiadany jest tytuł prawny, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Oczyszczanie powietrza przy zastosowaniu biofiltrów spełnia wymogi BAT, tj. Najlepszej Dostępnej Techniki dla większości gałęzi przemysłu w zakresie oczyszczania powietrza.